Oppsummering fra sameiermøtet 13. oktober

Sameiet Horgvegen 13-17
Styret takker de sameierne eller rettere sagt de 30 eierne som så seg tid til å møte opp.
Styret erfarte at vi fikk full aksept for de endringer, tiltak og investeringer som det arbeides med, herunder de husleieøkninger dette medfører.

Regnskaper pr 30.6.21
Herunder gjennomgang av «husleie» endringen siden vi flyttet inn våren 2014.
Regnskapet ved halvårsskiftet viser et underskudd på ca. 90.000.
Underskuddet skyldes merkostnader knyttet til nødvendig vedlikehold og oppgradering av byggene. Her nevnes ribbevegg på nr 15, reparasjon av 2 svalgangsdører og 2 ytterdører -samt montering av ladepunkter for hc scootere.
Vi må regne med et underskudd på vel 100.000 for året.

Husleieøkning siden vi flyttet inn
Aktuell konsumprisindeks i den tiden vi har bodd her har økt med ca 17%. Husleien i den samme perioden har grunnet reforhandling av serviceavtaler m.m økt med ca. 1/3 av dette (ca5%), dette tiltross for at vi i perioden har inngått 10 flere nødvendige serviceavtaler.
I sammenligningen sees det bort fra kostnaden til filtre og service på ventilasjons aggregater, el bil infrastruktur og energi/oppvarming i leilighetene. Disse kostnadene har intet med driften av felleseiet å gjøre.
Det er derfor rom for å øke husleien med i snitt i alle fall 200 pr mnd. Ca 110 av denne økningen vil gå til ett ekstra filtersett og finansiering av nedenstående investeringer som avskrives over 3 år.

Planlagte investeringer og hvordan disse skal finansieres
a. Bom under tunellen i nr. 13.
b. Brann varslere og avstillere i nr. 15 og 17.
c. Herunder nye kart/tegninger som viser hvor alarmen er utløst.
d. Obligatorisk kurs knyttet til bruk av varslerne.
e. Endring/omprogrammering av ringenummer på ringeklokkene slik at man taster leilighetens Hnr. Det blir dermed harmoni mellom det offentliges leil nr og våre ringeklokkenr.
f. Internett aksess i garasjene. Nye biler krever god internett tilgang for oppdatering av bilens programvarer.
Ovenstående investeringer beløper seg til vel kr 220.000 og avskrives som nevnt over 3 år.

Leilighetenes Smarthus system (HDL) begynner å «skrante».
Styret har utarbeidet en orienterings notatet som sendes eierne som egen mail.

Gjennomføring av planlagt service med filterbytte på ventilasjonsaggregatene.
Året servicegjennomgang av vil skje fom uke 45. I den anledning vil Teknisk Ventilasjon, hvis nødvendig, bytte filtre. Hvis ikke nødvendig, vil det legges igjen ett filtersett.
Vi kommer til å informere nærmere om aktuelle dager.
Dersom dere ikke er hjemme vil et av styremedlemmene som tidligere låse seg inn og være med på servicen.
Oppbevaring av dekk og annet i garasjene og fellesarealene
Styret har med hjemmel i nedennevnte lov og forskrift vedtatt følgene:
Lov og forskrift ved brann og eksplosjonsvernloven har følgende krav:
Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

«Regler for sameiet 13 -17
• I vårt felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes for eksempel takstativ/skistativ/skiboks, ikke-brannfarlig rekvisita og verktøy og dekk/hjul.
• Det skal ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
• Propanflasker skal lagres utendørs.
• Det skal ikke utføres bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag i garasjeanlegget.
• Biloppstillingsplassen skal holdes ryddig slik at brannmannskaper er sikret god fremkommelighet ved eventuell slokkeinnsats.
• Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.»
I den anledning minner styret om at ladeanlegg montert før felles anlegget ble installert i 2019 ikke kan videreselges til ny eier. Ref sameiets vedtekter.

Gjesteparkering.
Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei har satt i gang et arbeid for å regulere og kontrollere bruken av gjesteparkering.
Styret orienterte om arbeidet med regulering av gjesteparkering. Bakgrunnen er som det flere ganger er nevnt, at gjesteplassene er til for gjester. Det erfares likevel at plassene er opptatt av enten bil nr 2, firmabil eller at man ikke benytter tildelt garasjeplass Vi erfarer også at badegjester til Hansbakk-fjæra benytter plassene. Videre står vi nå foran utbygging av Ranheim sentrum noe som er forventet å legge ytterliggere press på plassene. Og endelig vet vi at Ranheim Vestere vil ha et minimum av gjesteplasser. 3 stk er nevnt.
Alt dette vil medføre et økt press på våre gjesteplasser og en regulering vil måtte innføres.

Låssystemene.
Vi ønsker å begynne en diskusjon knyttet til å gå over til et elektronisk låssystem for leilighetene.
Forårsaket av at flere har etterlyst flere nøkler har styret begynt å orientere seg om alternative elektroniske låssystemer

Informasjon om utbyggingen av Ranheim Vestre.
Styret orienterte utbyggingen på Ranheim Vestre. Velforeningen Nedre Humlehaugen Grønt og Vei har ovenfor kommunen kommentert at de med fordel ser at den opprinnelig planlagte sti mellom Ranheim Vestre og Nedre Humlehaugen bygges. Dette for å unngå «vill»tråkk over plenen ned mot eksisterende stier.